Neurotics who fail to take their drugs. Academic Article uri icon